CARTA OBERTA MH PRESIDENT DE LA GENERALITAT: INVITACIÓ ACTE CONGRÈS 7 MARÇ

Inici / Actos / CARTA OBERTA MH PRESIDENT DE LA GENERALITAT: INVITACIÓ ACTE CONGRÈS 7 MARÇ

A PROPÒSIT DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PER A RECUPERAR ELS DRETS CIVILS DELS VALENCIANS.

 

CARTA OBERTA A XIMO PUIG PER A DEFENDRE DAVANT DE LES CORTS GENERALS LA INTEGRITAT EFECTIVA DE L’AUTOGOVERN

VALENCIÀ en el 40 aniversari de l‘ Estatut d ´Autonomia

Molt Honorable President:

Com a conseqüència directa de la Batalla d'Almansa i els Decrets de Nova Planta del 29 de juny de 1707, Felip V de Castella va abolir els Furs, les normes privatives de dret públic i privat atorgades per Jaume I en el segle XIII. Unit a això, suprimí arbitràriament totes les institucions forals del Regne, com les Corts o la Diputació del General. Des del mateix 1707, l’objectiu de recuperar l'autogovern valencià sempre ha anat vinculat inexorablement a la restitució del Dret Civil Foral. Valga com a mostra d’eixa defensa la preocupació que destacats partidaris de la candidatura borbònica en la Guerra de Successió sentien davant del tracte desigual que Felip V aplicà als valencians en relació als altres membres de la Corona d’Aragó (Aragó, Catalunya i les Illes Balears), que varen conservar el seu Dret Privat, encara que també s’havien posat majoritàriament al costat del pretendent Carles d´Austria.

El binomi inseparable autonomia / dret civil foral també aparegué en la redacció original de l'Estatut  d'Autonomia de 1982, el qual fa referència a la competència de les Corts per a conservar, modificar i desplegar el Dret Civil propi (art. 31-2). La reforma de l'Estatut aprovada per les Corts i per les Corts Generals en el 2006 (Llei Orgànica 1/2006) posà la recuperació del Dret Foral dins dels eixos de l'autogovern valencià.

La reforma de l’Estatut d’Autonomia de l'any 2006 va fer possible, després de 300 anys de reivindicació, que les Corts tornaren a dictar lleis civils, com fan també per motius històrics 6 Comunitats Autònomes. L’aplicació de la capacitat legislativa autonòmica possibilità que, durant 8 anys, els valencians disposàrem de lleis valencianes modernes de família: sobre el règim econòmic matrimonial valencià (Llei 10/2007); sobre les relacions familiars dels fills i filles els progenitors dels quals no conviuen (Llei 5/2012); sobre les Unions de fet valencianes. No obstant, totes eixes lleis varen ser anul·lades per tres sentències del Tribunal Constitucional (números 82/2016, 110/2016 i 192/2016). El resultat és que s’ha quedat buida de contingut la capacitat d'autoregulació en matèria civil dels valencians.

La reacció que hi ha hagut a eixes sentències ha tingut un efecte benèfic: defendre l’autogovern valencià. La societat civil i el municipalisme han creat un gran consens per a reivindicar la integritat de l'autogovern definit en l'Estatut d'Autonomia de 1982, i modificat per la Llei Orgànica 1/2006. En efecte, sindicats, universitats, empresaris, professionals, associacions culturals i de consumidors, així com 539 ajuntaments (que representen més de 5.000.000 de valencians i valencianes) més la Federació Valenciana de Municipis i Províncies, tot eixe conjunt enorme d’entitats i institucions valencianes han secundat la reforma constitucional per a defendre un Dret Civil propi, modern, útil, pròxim i social.

Convé notar que l’adhesió municipalista que hi ha hagut a favor del Dret Civil Valencià és superior a la que determinà l'accés a l'autonomia en els anys 80.

A fi de reintegrar efectivament el Dret Civil Valencià, les Corts Valencianes varen presentar al Congrés la Proposició de Llei per a reformar la disposició addicional segona de la Constitució Espanyola. Eixa proposició es publicà en el B.O. de les Corts Generals fa vora dos anys (el 28 de febrer del 2020).

Lamentablement, la fidelitat que ens mereixem els valencians no ha tingut al costat els grups parlamentaris majoritaris, ni les cúpules centrals dels seus partits. Al cap de dos anys d'espera en el Congrés, ens sentim obligats a cridar a la responsabilitat del MH President de la Generalitat, com a representant que és de la Comunitat Valenciana (com indica l´Estatut, art. 28-1). Li demanem que espente el tràmit parlamentari, i que defenga fins que s’aprove la modificació constitucional que han proposat les Corts Valencianes.

Per les raons exposades, els qui firmem esta carta considerem que no pot parlar-se d'autonomia política plena valenciana, i que no podem celebrar el 40 aniversari del nostre Estatut d'Autonomia de 1982. Hem de tindre en compte que la situació actual impedix l'aplicació efectiva de part de l’Estatut: el Preàmbul, l´articulat ( art. 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-2, 71-1-c) i la Disposició Transitòria 3a. Realment, no podem aplicar una part substancial de l’Estatut d’Autonomia Valencià.

En compliment dels acords de les Corts Valencianes, demanem al MH President que, d’una manera immediata, porte avant dos accions. En primer lloc, que faça gestions efectives davant els grups parlamentaris del Congrés dels Diputats i del Senat. Deu explicar-los la urgència i la rellevància que el tema té per als valencians: una reforma tècnica de la Constitució, la tramitació de la qual hauria de començar immediatament.

En segon lloc, és essencial que, com a President de la Generalitat, garantisca el suport del grup socialiste a l'esmena plantejada a petició de l´Associació de Juristes Valencians al Projecte de Reforma Constitucional de l'article 49. Eixa esmena possibilitarà l'aprovació de la modificació constitucional que han proposat les Corts Valencianes. Cal tindre en compte que un vot contrari o una abstenció del grup socialiste donaria lloc, per acció o per omissió, a una crisi institucional gravíssima contrària a l’autogovern dels valencians- Hem de recordar el compromís exprés del  Pacte del Botànic (punt 6-7) a recuperar el Dret Civil Valencià.

És necessari que el President dels valencians, i qui aspire a ser-ho, s'implique directament en la recuperació del Dret Civil, després de la retallada de l'autogovern que patim: han passat més de 315 anys des de la promulgació dels Decrets de Nova Planta (1707), més de 5 anys des de la declaració d'inconstitucionalitat de les lleis civils valencianes modernes (2016), i vora 2 anys des del dia que les Corts Valencianes varen presentar la Proposició de Llei de modificació constitucional per a la reintegració efectiva del Dret Civil Valencià.

Proposant una reforma tècnica de la Constitució, la societat civil i el municipalisme valencià no aspirem a més autogovern. Només reclamem que els valencians no sigam discriminats, que no ens tracten com a espanyols de 2a categoria. Simplement, demanem la garantia de poder aplicar l’àmbit de gestió previst en el nostre Estatut. La societat civil i el municipalisme valencià som fidels a la Constitució, i actuem d’acord als camins que preveu l’art. 167.

Este mandat democràtic, fruit d’un consens cívic renovat, deu tindre  resposta del MH President, que té l’obligació de defendre l'autogovern davant de qualsevol instància, i que ha de fer valdre la legitimitat de l’assentiment social del poble valencià. Eixe sosteniment social (que busca protegir el benestar dels valencians) deu estar per damunt de consignes de partit, i per davant de conjuntures polítiques, les quals retallen de fet l'Estatut Valencià. Tot això passa precisament quan es complixen 40 anys de la recuperació de l'autogovern valencià. Ho hem de celebrar. Però, per a celebrar-ho, no podem seguir en esta situació d’autogovern mutilat.

Els valencians ¡no podem tolerar una nova Almansa després de més de 40 anys de democràcia en Espanya!


A PROPOSITO DE LA REFORMA CONSTITUCIONAL PARA RECUPERAR LOS DERECHOS CIVILES DE LOS VALENCIANOS.

CARTA ABIERTA A XIMO PUIG PARA LA DEFENSA ANTE LAS CORTES GENERALES DE LA INTEGRIDAD EFECTIVA DEL AUTOGOBIERNO

VALENCIANO en el 40 aniversario de l‘ Estatut d ´Autonomía

Molt Honorable President:

Como consecuencia directa de la Batalla de Almansa y los Decretos de Nueva Planta de 29 de junio de 1707, Felipe V de Castilla abolió els Furs, las normas privativas de derecho público y privado otorgadas por Jaume I en el siglo XIII y se procedió a la arbitraria supresión de todas las instituciones forales del Reino de Valencia como les Corts o la Diputació del General. Desde ese mismo momento la lucha por la recuperación del autogobierno valenciano siempre ha estado vinculada inexorablemente a la restitución del Derecho Civil Foral, valga como ejemplo de la generalización de ese apoyo la desazón de destacados partidarios del bando borbónico en la Guerra de Sucesión por el trato desigual que Felipe V confirió a los valencianos respecto a los naturales de otros territorios como Aragón, Cataluña o Mallorca, que conservaron su Derecho Privado pese a apoyar también mayoritariamente al pretendiente de la Casa de Austria el Archiduque Carlos.

Ese binomio inseparable autonomía/derecho civil foral se materializó también en la redacción original del Estatuto de Autonomía de 1982 en el que se hace referencia a la competencia de les Corts para conservar, modificar y desarrollar el Derecho Civil propio en su artículo 31-2. Con la reforma del Estatuto aprobada por les Corts y las Cortes Generales en el año 2006 (LO 1/2006), se configuró la recuperación del Derecho Foral como uno de los ejes del autogobierno valenciano.

La reforma de l’Estatut d’Autonomía del año 2006 hizo posible, tras 300 años de reivindicación, que les Corts volvieran a dictar leyes civiles como hacen también por motivos históricos otras 6 Comunidades Autónomas. El ejercicio de la capacidad legislativa autonómica posibilitó que durante 8 años los valencianos dispusieran de leyes valencianas modernas de familia, a saber la Ley 10/2007, del régimen económico matrimonial valenciano, la Ley 5/2011, de relaciones familiares de los hijos e hijas cuyos progenitores no conviven y la Ley 5/2012, de Uniones de Hecho Formalizadas de la Comunitat Valenciana, pero todas ellas fueron anuladas por las sentencias nº 82/2016, nº 110/2016 y nº 192/2016 del Tribunal Constitucional, quedando vacía de contenido la capacidad de autorregulación en materia civil de los valencianos.

Como reacción a dichas sentencias se ha producido un efecto benéfico en defensa del autogobierno; la sociedad civil y el municipalismo han generado un gran consenso en apoyo a la integridad del autogobierno definido en el Estatuto de Autonomía de 1982, modificado por la Ley Orgánica 1/2006.

Sindicatos, universidades, organizaciones empresariales, colegios profesionales, asociaciones culturales y de consumidores, así como 539 ayuntamientos, que representan a más de 5.000.000 valencianos y valencianas y la Federación Valenciana de Municipios y Provincias han apoyado la reforma constitucional en defensa de un Derecho Civil propio, moderno, útil, próximo y social.

Esta adhesión municipalista es superior a la que determinó el acceso a la autonomía en los años 80.

Les Corts Valencianes han presentado al Congreso la Proposición de Ley de reforma de la disposición adicional segunda de la Constitución Española para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano, proposición que fue publicada en el Boletín Oficial de las Cortes Generales el ya lejano 28 de febrero de 2020.

Lamentablemente la lealtad de los valencianos, tras dos años de espera en el Congreso, no está siendo correspondida por los grupos parlamentarios mayoritarios, ni por las cúpulas centrales de sus partidos, y en definitiva nos vemos obligados a apelar a la responsabilidad de Vd MH President de la Generalitat, como representante de la Comunitat Valenciana, como indica l´Estatut en el art.28-1, para agilizar el trámite parlamentario y defender y conseguir la aprobación de la modificación constitucional que han propuesto Les Corts. Por lo anteriormente expuesto, los abajo firmantes consideramos que no puede hablarse de autonomía política plena valenciana ni celebrar el 40 aniversario de nuestro Estatuto de Autonomía de 1982, en la situación actual en la que se impide la aplicación efectiva del Preámbulo y los artículos 3, 7, 35, 37-2, 49-1, 58-2, 71-1-c y la Disposición Transitoria 3ª del Estatuto.

Le instamos MH President, en cumplimiento de lo acordado por Les Corts Valencianes para que acometa una doble actuación, en primer lugar, realizar gestiones efectivas de forma inmediata ante los grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados y Senado para explicar la urgencia y relevancia para los valencianos de esta reforma técnica de la Constitución, y para iniciar la tramitación de la reforma constitucional antes indicada

En segundo lugar es esencial que, como President de la Generalitat garantice el respaldo del grupo socialista a la enmienda planteada a petición de l´Associació de Juristes Valencians al Proyecto de Reforma Constitucional del artículo 49, enmienda que posibilitará la aprobación de la modificación constitucional propuesta por Les Corts Valencianes, porque un voto contrario o una abstención del grupo socialista daría lugar, por acción u omisión, a una crisis institucional gravísima contraria al autogobierno de los valencianos a la vista del compromiso expreso a la recuperación del Derecho Civil Valenciano previsto en el punto 6-7 del Pacte del Botànic.

Es necesario que el Presidente de los valencianos, y quien aspire a serlo, se implique directamente en la recuperación del Derecho Civil, tras el recorte del autogobierno que padecemos: han pasado más de 315 años desde la promulgación de los Decretos de Nueva Planta de 1707, más de 5 años desde la declaración de inconstitucionalidad de las leyes civiles valencianas modernas en 2016 y casi 2 años desde que Les Corts Valencianes presentaron la Proposición de Ley de modificación constitucional para la reintegración efectiva del Derecho Civil Valenciano.

La sociedad y el municipalismo valenciano no aspiramos a más autogobierno con esta reforma constitucional, sólo reclamamos que no se nos discrimine a los valencianos, que no se nos trate como españoles de 2ª clase y garantizar definitivamente el ámbito de gestión propio previsto en nuestro Estatuto a quienes actuamos con lealtad y conforme a los cauces previstos en el artículo 167 de la Constitución.

Este mandato democrático fruto del renovado consenso cívico debe tener respuesta del MH President obligado a defender el autogobierno ante cualquier instancia y hacer valer la legitimidad del apoyo social del pueblo valenciano por encima de consignas de partido o coyunturas políticas que recortan de facto el Estatuto Valenciano, precisamente cuando se cumplen 40 años de la recuperación del autogobierno valenciano.

¡Los valencianos no podemos tolerar esta nueva Almansa tras más de 40 años de democracia en España!

Relació de persones que recolzen este document:

 • Ana García Alcolea, secretaria general de CCOO PV.
 • Joan Ribó, alcalde de València
 • Salvador Navarro Pradas, Presidente Confederación Empresarial Valenciana ( CEV CV)
 • Alicia Torres, presidenta CSIF CV
 • Beatriu Cardona i Prats, secretaria general d´Intersindical Valenciana
 • Eva Blasco, Presidenta CEV Valencia, Presidenta EVAP.
 • Rubén Martínez Dalmau, ex Vicepresidente del Consell, Profesor Derecho Constitucional Universitat de València.
 • José Ciscar, advocat, Vicepresident del Consell 2011-2015
 • Josep Lluis Albinyana, President del Consell Preautonomic
 • Ángela Coquillat, presidenta del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados (CVCA) y Vicedecana ICAV.
 • Mercedes Hurtado, Presidenta del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia ( ICOMV).
 • José-Ramón Chirivella Vila, president de l´Associació de Juristes Valencians.
 • Diego Gómez i García, alcalde d´Alzira i Vicepresident FVMP.
 • Carlos Pascual de Miguel, Notario jubilado.
 • Agnes Noguera Borel, empresaria
 • Manuel Alcaraz Ramos, Conseller de Transparencia, Responsabilidad Social, Participación y Cooperación 2015-19, professor Dret Constitucional Universitat d´Alacant (UA).
 • Hèctor Villalba Chirivella, ex president de les Corts Valencianes.
 • Cristóbal Aguado, presidente de l´Associació Valenciana d´Agricultors (AVA-ASAJA).
 • Aurelio Martínez Estevez, Presidente Autoridad Portuaria de Valencia.
 • Vicente Mompó Aledo, alcalde de Gavarda, President PP de la provincia de Valencia.
 • Carles Perís, Secretari General La Unió de Llauradors i Ramaders.
 • Juan Carlos Soriano, director del Blog Dret Foral Valencià
 • Javier Palao Gil, Degà Facultat de Dret Universitat de Valéncia.
 • José Luis Blasco Díaz, degà Facultat Ciències Juridiques UJI de Castelló.
 • María José Tortosa, alcaldessa de Vallada i presidenta de la Mancomunitat la Costera-La Canal.
 • Roser Maestro, diputada per València Unidas Podemos Congreso
 • Vicente Domínguez Calatayud, Registrador de la Propiedad, promotor Manifiesto 2004 por la recuperación del Derecho Foral Valenciano y coordinador de la Comisión de Codificación Civil Valenciana.
 • Francisco Javier Parra Molina, Secretari Gral PCPV.
 • Francisco de P. Blasco Gascó, Catedràtic de Dret Civil, UV
 • Carolina Mengual Cortell, alcaldessa de Ràfol de Salem.
 • Juan Añon Calvete, abogado, tesorero Juristes Valencians, ex tesorero ICAV,
 • Pere Valenciano, Presidente Grupo El Periódico de Aquí
 • Pau Alabajos, cantautor
 • Joan Marco, Alcalde de Bellreguard
 • José Alfonso Soria, sindic de la Sequia de Mislata
 • Ximo Rovira, comunicador.
 • Consol Castillo, regidora Ajuntament de Valéncia 2011-2015
 • Marisa Saavedra, diputada per Castelló Unidas Podemos Congreso
 • Joan Tamarit, promotor Manifest Dret Foral 1992
 • Enric Esteve i Mollà, President de Lo Rat Penat
 • José Joaquín Segarra Castillo, alcalde de Benaguasil
 • Mario Clemente Meteoro, Catedrático de Derecho Civil UV
 • Francisco Javier Orduña Moreno, Catedrático Derecho Civil UV, ex Magistrado Tribunal Supremo
 • José Forés Sanz, Alcalde de Llombay
 • Txema Guijarro, diputado por Alicante Unidas Podemos Congreso
 • Rosa Medel, diputada per València Unidas Podemos Congreso
 • José-Luis Manglano de Más, catedratic UPV, President de la Real Acadèmia de Cultura Valenciana (RACV).
 • Alberto Soldado, President Confederació Internacional Jeux de Balle.
 • Pere Mayor, sindic Compromis 2003-2011, empresari
 • Pep Gimeno, Botifarra, cantant Cant valencià d'estil i albaes
 • Vicente Pascual Pascual, Decano del Ilustre Colegio de Abogados de Elche ( ICAE). Abogado, economista.
 • Ricardo de la Encarnación, Decano Ilustre Colegio de Abogados de Alcoy.
 • José Soriano Poves, abogado, ex secretario ICAV, ex secretario CVCA.
 • Guillermo Serrano, President Interagrupació de Falles de Valéncia.
 • Alberto Ara, presidente de ASOCIACIÓN DE TRABAJADORES AUTÓNOMOS (ATA CV)
 • Victor Mansanet Boïgues, Alcalde de Simat i president de la Mancomunitat de la Valldigna.
 • José Antonio Pérez Vercher, advocat.
 • Carles Alberola, escriptor, actor i director de teatre i cinema- Albena Teatre
 • Òscar Navarro, alcalde de Polinyà del Xuquer
 • Jesús Muñoz Carrasquer, Degà del Il.lustre Col.legi d´Advocats de Sueca.
 • Juan Jose Tortajada, ex Presidente del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados ( CVCA)
 • Luis Higuera Lujan, abogado, vocal Comissió Assessora de Dret Civil Valencià
 • Joan Feliu Franch, Director del Museu Valencià d´Art Contemporani Vicent Aguilera Cerni de Vilafamés.
 • Enric Plà Vall, ex alcalde de Vinaròs.
 • Andrés Martínez, alcalde de Peñiscola.
 • Toni Ripollés Ortí, Alcalde de Cinctorres.
 • Joseca Arnau, presidente de AVAPOL
 • Josep Bermúdez, professor institut. Ex regidor Algemesi
 • Vicente Raga Segarra, escritor.
 • Federico Sagreras, President Agrupació de Penyes Valencianistes.
 • José María Tomás y Tio, ex magistrado, Presidente Fundación por la Justicia.
 • Vicent Climent, cap servicis informatius 8 TV, periodiste.
 • José-Ramón Sánchis, president de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de Valéncia.
 • Luis Vaño Gisbert, President CERMI CV ( Comité de Entidades Representantes de Personas con discapacidad de la CV).
 • Àngels Fayos, empresaria teatral ( Teatre Olympia de Valéncia)
 • José Bonet Navarro, Catedràtic Dret Processal UV, acadèmic RACV, President del Tribunal del Comuner del Rollet de Gràcia d´Aldaya
 • Imma Cerdà, acadèmica AVL
 • José Vicente Almudever, Presidente ASFPLANT.
 • Vicent Franch i Ferrer, Professor Dret Constitucional i Ciència Política Universitat de València.
 • Manuel Ortells, Catedràtic Dret Processal Universitat de València.
 • Alejandro Valiño, Catedrático Derecho Romano Universitat de Valéncia.
 • Salvador Chuliá, compositor, acàdemic RACV.
 • Victoria Rodríguez Blanco, profesora Ciencia Política Universidad Miguel Hernández ( UMH).
 • Vicent Mauri, ex secretario general de Intersindical Valenciana.
 • Quico Fernández, alcalde Sagunt 2015-2019 i Vicepresident FVMP 2015-2019
 • Oro Azorín, alcaldessa de Favara.
 • Vicent García Edo, professor titular Història del Dret UJI.
 • Josep Femenia, alcalde del Poble Nou de Benitatxell 2011-2018
 • Juan Cámara Ruiz, profesor Derecho Procesal Universidad A Coruña).
 • Abelard Saragossa i Alba, catedràtic, President Taula Valenciana, acadèmic Acadèmia Valenciana de la Llengua.
 • Fernando Moner, Presidente de AVACU ( Asociación Valenciana de Consumidores y Usuarios).
 • Vicent Baydal, historiador, cronista de València.
 • Josep Ochoa Monzó, ex Director General Autogovern Generalitat Valenciana, professor Dret Administratiu Universitat d´Alacant (UA)
 • Càndid Penalba, empresari, ex President ATEVAL CV.
 • Francisca Ramón Fernández, Doctora en Derecho.
 • José Vicente Gómez Bayarri, historiador, acadèmic RACV,
 • Julián García Candau, periodista.
 • José Francisco Ballester-Olmos i Anguis, Profesor UPV, acadèmic RACV.
 • Susi Boix, advocada, politóloga
 • Joan Garí, escriptor.
 • Vicent Palacios, ex secretari de Bancaixa.
 • Vicente Ebri, Presidente Consulado Lonja de Valencia.
 • Ricart Folgado, president Associació d´escritors en Llengua Valenciana.
 • Ampar Cabrera, escritora i poeta.
 • José Ricardo Juan Amorós, President Agrupació Falles Mercat Jesús
 • Miquel Ramón i Quiles, ex senador, graduat social. Lloctinent Centenar de la Ploma.
 • Pilar Hernando Serra, professora titular d´Història del Dret, UV.
 • Guillermo Colomer Lloret, Notari d´Alcoi i escriptor.
 • Enric Bataller i Ruiz, professor Dret Civil UV, diputat Congreso ( 2015-2019).
 • Ramón Aznar i Garcia, profesor d´Història del Dret UJI.
 • David Nuñez, vicepresident Libertad VCF.
 • Paco Tarazona, codirector revista UCRÒNICA.
 • Gonçal Grau, president ACV Tirant Lo Blanc i Fundació Nexe.
 • Voro López Verdejo, acadèmic RACV, filolec
 • Raquel Andrés Durà, periodista La Vanguardia
 • Santiago Mateu Blasco, secretari de Cultura de CCOO PV.
 • Ana Escribá Perez, professora de Dret del Treball de la Universidad Internacional de Valencia ( VIU).
 • Federico Arnau, professor Dret Civil UJI.
 • Javier Barceló Doménech, Catedràtic Dret Civil, Universitat d´Alacant ( UA).
 • Javier Plaza Penades, Catedrático Derecho Civil Universitat de Valéncia.
 • José-Ramón Calpe, ex diputat Congreso, ex diputat Corts Valencianes, alcalde Burriana, advocat.
 • Antoni Atienza Peñarrocha, historiador.
 • Agustí Zacarés i Romaguera, codirector revista UCRÒNICA
 • Juli Moreno Moreno, president de l'associació Rogle Constantí LLombart
 • Lola Garcia Broch, concejala del Ajuntament de Valéncia.
 • Manuel Milian, Alcalde de Zorita del Maestrat.
 • Maria Àngels Ramón-Llín, ex diputada Congreso, ex diputada Corts Valencianes.
 • MANUEL VICENTE FEBRER ROMAGUERA, vicepresident primer de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, cronista oficial d’Alcàsser
 • ALFRED BERNABEU SANCHIS, secretari de l´Associació de Cronistes Oficials del Regne de València, cronista oficial d’Ontinyent
 • AMADEO CIVERA MARQUINO, cronista oficial de Llíria
 • JOSÉ VICENTE MARTÍNEZ PERONA, cronista oficial de Pedralba
 • JOSÉ FRANCISCO CATALÁ VILA, comptador, cronista oficial d’Alfafar
 • JOSÉ ROYO MARTÍNEZ, bibliotecari, cronista oficial de Torrent
 • JOSÉ MARTÍ CORONADO, vocal, cronista oficial d’Azuébar i Chóvar
 • MARÍA JOSEFA SEMPERE DOMENECH, vocal, cronista oficial de Bocairent
 • AURELIANO LAIRÓN PLA, vocal, cronista oficial d’Alzira
 • LLUIS MESA REIG, vocal, cronista oficial d’Estivella
 • ALFONSO ROVIRA MARÍN, vocal, cronista oficial gràfic d’Alzira
 • CÉSAR SALVO GARCIA, vocal, cronista oficial de Villar del Arzobispo
 • FRANCISCO DE P. MOMBLANCH GARCÍA, president honorari, cronista oficial de Benilloba
 • Eduard Nicolau, Registrador de la Propietat Villar del Arzobispo.
 • Joaquín Solano Domingo, actor, director i promotor d´arts escèniques
 • Rebeca Plana, pintora.
 • Ximo Tebar, guitarrista de Jazz
 • Ximo Esteve i Esteve, advocat Algemesi.
 • Carles Xavier Subiela i Ibanyez, empresari musical
 • Felip Hernandis Sancho, Alcalde d´Albalat de la Ribera
 • Victor Labrado, escriptor.
 • Vicent Olmos Tamarit, Editor
 • Manuel Baixauli, escriptor i pintor.
 • Vicent García Devis, periodista.
 • Pedro Ibo, Vicepresidente COMV y la totalidad de la Junta de Gobierno del Colegio Oficial de Médicos de Valencia
 • Fernando de Rojas Martínez-Parets, Director Càtedra Interuniversitària d´Economia Blava i Sector Marítim.
 • Lluis Bertomeu, director de Satori Comunicación i professor associat VIU
 • Alfredo García-Petit, advocat i CEO García-Petit asociados.
 • Carles Aranda, advocat i tresorer Col.legi d´Advocats d´Alzira.
 • Carles Fontestad, regidor de Massalfassar.
 • Pilar Almería Serrano, actriu Companya Teatre el Micalet
 • Ramón Raga Raga, corrector lingüístic
 • Àngel Calpe, acadèmic AVL
 • Tamara Martínez López, alcaldessa de Benifaraig i vicesecretaria de la FVMP
 • Joan Peris Gavalda, Director teatral i actor.
 • Juanjo Giner, regidor de Bellreguard
 • David Casanova, regidor de Cabanes
 • Ferran Puchades i Vila, secretari autonomic Justicia 2015-2019
 • María Luisa Ferrándiz Navarro, Vicedegana Facultat Farmàcia UV
 • Moisès Vizcaino i Garrido, advocat i editor del grup La Veu del País Valencià
 • Joan Enric Lluna Valero, músic.
 • Joan Carles Puchalt, escritor i regidor d´Albal
 • Evarist Caselles Moncho, historiador
 • Salvador Vercher, historiador, arxiver d´Alzira
 • José Escuder, escritor i regidor de Catadau
 • Josep Salvador, historiador, conservador Institut Valencià d´Art Modern ( IVAM).
 • Aureli López, escritor i especialiste en pilota valenciana.
 • Vicent Llorens Martí, geograf
 • Vicent Pons García, empresari
 • Pablo Mestre Navarro, dissenyador gràfic
 • Vicent Martínez Sancho, dissenyador
 • Xavi Calvo López, dissenyador
 • Inmaculada Fuentes Durá, psicóloga, professora UV
 • Ricós, periodiste
 • Frederic Ferri, periodiste À punt media
 • Juan Carlos Castaños, Director de Valéncia News
 • Gonzalo Bou, Presidente de Societat Civil Valenciana
 • Joan Ignaci Culla, President de Renaixença Valenciana
 • Òscar Rueda i Pitarque, President del Casal Bernat i Baldoví. Ingenier
 • Carmel Ferragud Domingo, director del Departament d´Història de la Ciència de la UV.
 • Fernando Mut, Vicepresidente de España Cívica
 • Carlos San José Alonso, presidente CONTIGO Elche
 • Alberto Nicolau Francés, gerent d´auditoria Ernst &
 • Miquel Cano Ivorra, farmacèutic La Nucia
 • Simón Alegre, Dr. Ciencies Politiques
 • Guillermo Sampedro Ruiz, regidor Sagunt
 • Roberto Rovira Puente, regidor Sagunt
 • Erik Segarra, regidor Xilxes
 • María Angeles Llorente Cortés, regidora Cheste
 • Judit Capellino, Alcaldessa de Riola
 • Nestor Mont, cantautor.
 • Eva Pilar Sanchis i Bargues, Subdirectora General d´IVASS ( Institut Valencià de Serveis Socials)
 • Antoni Infante, portaveu de la Crida pel Finançament Valencià
 • Zahia Guidoum, coordinadora de Decidim
 • Encarna Canet Benavent, professora de la UV
 • Carmen Boldó, catedrática Derecho Mercantil UJI.
 • María Dolores Ivorra Insa, Directora del Dpto. de Farmacología UV
 • Rafael Jover Roca, Llicenciat en Química
 • Ximo Albiñana, poeta i ex alcalde de Museros
 • Andrés Alfaro Hofmann, diseñador de interiores
 • Reme Semper, conservadora colección.
 • Silvia Alabort, periodista
 • Carles Xerri López, regidor Buñol
 • Rafa Pérez Gil, regidor Buñol
 • Virtudes Ochoa Monzó, professora Dret Processal Univesitat d´Alacant (UA)
 • Avelí Mascarell, alcalde de Xeraco
 • Lluis Molina, regidor de Quartell
 • Juan Manuel Badenas Carpio, Catedràtic Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Icíar Cordero Cutillas, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Antonio Fayos Gardó, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Patricia Escribano Tortajada, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Cristobal Caballero Escribano, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • María Jesús Domingo Archelós, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Silvia Vilar González, Professor Dret Civil, Universitat Jaume I,
 • Ciara Vicente Mampel, Professor Dret Mercantil, Universitat Jaume I,
 • Jorge Viguri Cordero, Professor Dret Constitucional, Universitat Jaume I,
 • Joan Batiste Sancho Gea Ingenier T. Telecomunicacions
 • Andrés Corno Caparrós, Farmacèutic genetista clínic, Alacant
 • Salvador Puigdengolas, ex Decano del Colegio de Ingenieros Industriales CV
 • Ramón Sentís Durán, politólogo.
 • Luis Franco Monzó, Presidente de REI y de EUROBRICO-FERIA VALENCIA.
 • Ángel Camp Faulí, ex presidente del Ilustre Colegio de podólogos CV.
 • Eliseu Puig Arcos, tesorer Patronat RACV
 • María José Hernández Ferrer, regidora d´Albal
 • Manuel Verdeguer Peralta, regidor Chiva
 • Ana Calatayud, regidora Carcaixent
 • Emilio José Espert, regidor Montroy
 • Juan Matias Rodglá Martinez, ex regidor Albal
 • Joaquín Ivars Ruiz, advocat, professor Dret Processal UV, artiste.
 • Alfons Pérez, advocat Nules
 • Alfredo Hernández, Vicepresidente Colegio Economistas Valencia y abogado.
 • Álvaro Sendra, abogado, profesor Derecho Mercantil UJI y presidente del Consejo Ejecutivo de la Sección de Derecho Concursal del ICAV
 • Beatriz Gisbert Monllor, licenciada Derecho.
 • José Morgan Garcia, advocat.
 • Beatriz Gomar Grau, advocada, Vicedegana del Il.lustre Col.legi d´Advocats de Sueca
 • Benjamín Beltran, Advocat i graduat social Vila-Real
 • Carlos Gimeno, advocat
 • Alfons Pérez Daràs, Alfons el Blüe, Malparlat, cantant de Hip Hop i actor.
 • Cristóbal Ferrer Lladó, abogado.
 • Salvador Mañez Aliño, professor Facultat de Farmàcia UV
 • Vicent Clemente Torres, advocat, President de la sección de Dret Valencià ICAV
 • Vicent Rovira, advocat Benicarló-Peníscola, regidor Vilanova d´Alcolea
 • José Ricardo Juan Amorós, Presidente Agrupació de Falles del Mercat de Jesús
 • David Fernández Madrid, asesor fiscal.
 • Dolores Gil Collado, abogada.
 • Ester Torner Cucala, advocada Castelló.
 • Francisco Navarro Mestre, abogado Villena.
 • Gloria Martín, abogada Torrent.
 • Jaume Llorca Galiana, Professor Dret Mercantil Universitat d´Alacant, advocat Benidorm
 • Joan Colomer, advocat
 • José Antonio Casany, advocat Benicàssim
 • José Luis Sanchis, abogado.
 • José Manuel López, Decano de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Económicas en Universidad Isabel I
 • Miquelo Garcia Maldonado, escritor.
 • Aureli López, escritor i periodiste deportiu
 • Angels Escoín Beltran, advocada Burriana.
 • Josep Gimeno, alcalde Pinedo 2015-2019
 • Miguel Mazón Balaguer, abogado Orihuela, abogado Juzgado Privativo Aguas Orihuela
 • Laia Santamaria Borràs, advocada Alcoi, vocal Consell Assesor Dret Civil Valencià
 • Lorena Ferrandis Navarro, professora Dret Processal UV, advocada Aldaya.
 • Luis Sebastián Castañares, Dr. En Derecho UV.
 • Mar Andrés, secretaria interventora Ajuntament Albuixech
 • Maria Jesus Navarro, professora Dret Processal UV
 • María José Bodi, advocada Burriana
 • Miguel Vives, advocat Castelló
 • Nuria Juan Muñoz, procuradora Catarroja
 • Pablo Carreres, jurista.
 • Francisco Marín, secretario Colegio Economistas Valencia, abogado.
 • José María Riera Ruperez, Ingeniero de Caminos
 • Francisco Sánchez Moreno, regidor Benifayó
 • Francisco Ferrandis Navarro, advocat, regidor Aldaya
 • Héctor Ferrandis Navarro, advocat, regidor Aldaya
 • Vicent Bellvis, periodista Valéncia News
 • Julian Colecha, advocat Sueca
 • Carlos Primo Giménez, advocat
 • Carmen Boldó, Catedràtica Dret Mercantil UJI de Castelló
 • Carmen Colecha, professora Dret Processal UV, advocada Sueca.
 • Carmen Pérez Daràs, advocada Nules.
 • Julio Serra, advocat Sueca
 • Juan Carlos Barrés, advocat
 • Juan Pedro Burgos, abogado

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies