La AJV amb la citricultura valenciana i AVA ASAJA

Inici / blog noticias / La AJV amb la citricultura valenciana i AVA ASAJA

La Associaciò de Juristes Valencians dona suport a AVA ASAJA en el seu manifest per la citricultura valenciana.
La Associació Valenciana d’Agricultors (AVA) ens ha remés un manifest al qual ens adherim des d’aquesta associació.

En aquest manifest, el que es demana bàsicament és que es tinga en compte la importància de la citricultura valenciana pels números que representa i que l’actual Govern Valencià, i el que puga vindre, prenga bona nota.

Fulla d’adhesióHoja de adhesión

MANIFEST PEL FUTUR DE LA CITRICULTURA VALENCIANA

La crisi de preus que durant la present campanya 2018/19 està arrasant les economies de milers de famílies valencianes no soles posa de manifest la gravetat d’una situació concreta, sinó que mostra amb tota la seua cruesa la dimensió d’un problema endèmic i enquistat que compromet seriosament la pervivència futura d’un sector clau per a la Comunitat Valenciana.

La taronja, símbol i emblema d’esta terra, va ser en èpoques passades  una indiscutible font de riquesa, motor de desenvolupament i impuls de benestar. La taronja, no obstant això, va acabar convertint-se, en el tòpic propiciatori d’una visió falsaria i tramposa del Llevant feliç que ha tingut efectes summament perversos  en la consideració general d’uns poders fàctics sempre predisposats a no prendre’s massa seriosament a un sector al qual atribueixen una imatge d’opulència que xoca, des de fa ja diverses dècades, amb la seua dura realitat.

Ara bé, que la conjuntura que travessa ara mateix la citricultura valenciana siga especialment adversa no vol dir en absolut que esta activitat en el seu conjunt no mantinga plena vigència i raó de ser. Les dades a l’hora de corroborar esta afirmació resulten aclaparadores. El nombre d’explotacions citrícoles en la Comunitat Valenciana supera les 65.000, repartides en una superfície pròxima a les 160.000 hectàrees. És, amb molta diferència, el cultiu de major implantació en este territori, on genera un volum de negoci directe d’uns 1.500 milions d’euros anuals. La vocació comercial acreditada per este col·lectiu al llarg de la seua fecunda història ha aconseguit convertir a Espanya en el líder mundial de l’exportació de cítrics.

Si ens referim a la influència de la citricultura en el conjunt del panorama espanyol, les xifres es disparen. La mà d’obra directa per a la producció, recol·lecció i confecció de la fruita es situa al voltant de les 280.000 persones, mentre que el moviment necessari per a la comercialització de la collita anual genera més d’un milió de desplaçaments de vehicles de transport de mercaderies, al mateix temps que per a la distribució d’eixa mercaderia es requereix al voltant de 600 milions de caixes, a la fabricació de les quals es dediquen unes 60 empreses que proporcionen treball al mateix temps a unes 3.000 persones. I tot açò per no parlar de les múltiples ocupacions no menys significatives que giren al voltant de les indústries de transformació per a sucs o conserves, o dels vivers encarregats de produir i propagar el material vegetal, sense oblidar a totes les indústries auxiliars de reg, plàstics, fertilitzants o maquinària.

En suma, que si pretenem entendre la transcendència de la citricultura, no podem circumscriure-la a una mera ocupació agrària cenyida a un marc de cultiu, sinó que és necessari tindre molt present l’extraordinari efecte multiplicador que genera sobre altres àmbits de l’activitat econòmica que sense el seu concurs senzillament no existirien.

Però tot i ser tremendament important el seu vessant econòmic, tampoc ho és menys el valor totèmic de la taronja en la conformació d’una idiosincràsia de tot un poble, igual que no pot passar-se per alt la contribució d’este cultiu al sosteniment del medi ambient i, en eixe sentit, el paper que desenvolupa en la lluita contra el canvi climàtic.

L’evolució de la citricultura en la Comunitat Valenciana, i també d’altres cultius, es va traduir en el floriment d’un model característic basat en el repartiment de la propietat i, per tant, de la riquesa. L’amor per la terra és una forma de ser i estar en el món   que els valencians ni volem ni podem perdre.

El poder polític, les distintes administracions, amb l’autonòmica al capdavant, no poden seguir desentenent-se de la problemàtica citrícola per més temps. L’actual govern valencià, i el que puga vindre, deuen prendre bona nota perquè ja no valen panys calents ni bones paraules. És hora de passar a l’acció i de fer-ho amb un compromís, polític i pressupostari, que no deixe lloc a dubtes.

Es tracta d’una batalla pel futur que també concerneix la societat valenciana en el seu conjunt perquè el que està en joc és precisament el manteniment d’una herència socioeconòmica, paisatgística, mediambiental i cultural que ha proporcionat riquesa durant dècades a generacions enteres i la seua continuïtat es troba amenaçada.

MANIFIESTO POR EL FUTURO DE LA CITRICULTURA VALENCIANA

La crisis de precios que durante la presente campaña 2018/19 está arrasando las economías de miles de familias valencianas no sólo pone de manifiesto la gravedad de una situación concreta, sino que muestra en toda su crudeza la dimensión de un problema endémico y enquistado que compromete seriamente la pervivencia futura de un sector clave para la Comunitat Valenciana.

La naranja, símbolo y emblema de esta tierra, fue en épocas pasadas indiscutible fuente de riqueza, motor de desarrollo e impulso de bienestar. La naranja, sin embargo, acabó por convertirse en el tópico propiciatorio de una visión falsaria y tramposa del Levante feliz que ha tenido efectos sumamente perversos en la consideración general de unos poderes fácticos siempre predispuestos a no tomarse demasiado en serio a un sector al que atribuyen una imagen de opulencia que choca, desde hace ya varias décadas, con su dura realidad.

Ahora bien, que la coyuntura que atraviesa ahora mismo la citricultura valenciana sea especialmente adversa no quiere decir en absoluto que esta actividad en su conjunto no mantenga plena vigencia y razón de ser. Los datos a la hora de corroborar esta afirmación resultan apabullantes. El número de explotaciones citrícolas en la Comunitat Valenciana supera las 65.000, repartidas en una superficie próxima a las 160.000 hectáreas. Es, con mucha diferencia, el cultivo de mayor implantación en este territorio, donde genera un volumen de negocio directo de unos 1.500 millones de euros anuales. La vocación comercial acreditada por este colectivo a lo largo de su fecunda historia ha conseguido convertir a España en el líder mundial de la exportación de cítricos.

Si nos referimos a la influencia de la citricultura en el conjunto del panorama español las cifras se disparan. La mano de obra directa para la producción, recolección y confección de la fruta se sitúa en torno a las 280.000 personas, mientras que el movimiento necesario para la comercialización de la cosecha anual genera más de un millón de desplazamientos de vehículos de transporte de mercancías, al tiempo que para la distribución de esa mercancía se precisan alrededor de 600 millones de cajas, a cuya fabricación se dedican unas 60 empresas que proporcionan empleo a su vez a unas 3.000 personas. Y todo ello por no hablar de las múltiples ocupaciones no menos significativas que giran en torno a las industrias de transformación para zumos o conservas, o de los viveros encargados de producir y propagar el material vegetal, sin olvidar a todas las industrias auxiliares de riego, plásticos, fertilizantes o maquinaria.

En suma, que si pretendemos entender la trascendencia de la citricultura no podemos circunscribirla a una mera ocupación agraria ceñida a un marco de cultivo, sino que es necesario tener muy presente el extraordinario efecto multiplicador que genera sobre otros ámbitos de la actividad económica sin cuyo concurso sencillamente no existirían.

Pero aun siendo tremendamente importante su vertiente económica, tampoco lo es menos el valor totémico de la naranja en la conformación de una idiosincrasia de todo un pueblo, al igual que no puede pasarse por alto la contribución de este cultivo al sostenimiento del medio ambiente y, en ese sentido, el papel que desempeña en la lucha contra el cambio climático.

La evolución de la citricultura en la Comunitat Valenciana, y también de otros cultivos, se tradujo en el florecimiento de un modelo característico basado en el reparto de la propiedad y, por ende, de la riqueza. El amor por la tierra es una forma de ser y estar en el mundo que los valencianos ni queremos ni podemos perder.

El poder político, las distintas administraciones, con la autonómica al frente, no pueden seguir desentendiéndose de la problemática citrícola por más tiempo. El actual gobierno valenciano, y el que pueda venir, deben tomar buena nota porque ya no valen paños calientes ni buenas palabras. Es hora de pasar a la acción y de hacerlo con un compromiso, político y presupuestario, que no deje lugar a dudas.

Se trata de una batalla por el futuro que también concierne a la sociedad valenciana en su conjunto porque lo que está en juego es precisamente el mantenimiento de una herencia socioeconómica, paisajística, medioambiental y cultural que ha proporcionado riqueza durante décadas a generaciones enteras y cuya continuidad se encuentra amenazada.

Este sitio web utiliza cookies para que usted tenga la mejor experiencia de usuario. Si continúa navegando está dando su consentimiento para la aceptación de las mencionadas cookies y la aceptación de nuestra política de cookies, pinche el enlace para mayor información.plugin cookies

ACEPTAR
Aviso de cookies